Staff

S.No Name & Designation
1 Ms. Raman Sethi (Stenographer)
2 Sh. Sudhir Prasad Singh (Sr. Assistant)
3 Mr. Vinod Kumar Dahiya (JACT)
4 Sh. Shiv Kumar (JACT)*
5 Sh. Ashish Gaur (JACT)*
6 Sh. Vikesh (JACT)*
7 Sh.Jagbir Singh
8 Sh.Ravish Shankar